Opnieuw nuttige toepassing van 98,7% in 2022

Nederlandse autorecycling is topsport

In 2022 hebben ARN en zijn ketenpartners opnieuw een topprestatie geleverd, met een nuttige toepassing van 98,7% van het gewicht van de gerecyclede auto’s. De Nederlandse autorecyclingsector blijft daarmee tot de best presterende ketens van Europa behoren. In dit artikel ontrafelt communicatiemanager Martijn Boelhouwer hoe deze prestatie tot stand is gekomen.

Inhoudsopgave

Martijn Boelhouwer: “In 2022 heeft ARN een nuttige toepassing gerealiseerd van 98,7%, waarvan 87,2% als recycling en 11,5% door energieterugwinning of een andere nuttige toepassing. Hiermee  voldoen we ook in 2022 ruimschoots aan de wettelijke verplichting die voortvloeit uit het Besluit beheer autowrakken.”

Recyclingpercentage 2022
Bijdrage gehele keten

De recyclingprestatie in de autorecyclingketen in 2022 is berekend op basis van:

  • weeggegevens en informatie over hun recyclingprestatie van de ketenpartners;
  • drie in 2015 uitgevoerde shredderproeven;
  • massabalansgegevens van shredderbedrijven in België en Duitsland.

Onderbouwing van de behaalde recyclingresultaten

De gegevens die ARN verstrekt zijn niet vrijblijvend. Martijn Boelhouwer: “We brengen in opdracht van RAI Vereniging jaarlijks de verplichte rapportage over het behaalde recyclingpercentage uit namens de bij ARN aangesloten producenten en importeurs. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het meetinstrument dat ARN hierbij hanteert goedgekeurd en voert steekproefsgewijs inspecties uit.”

Zo heeft de ILT in 2022 de gebruikte meetmethode en de kwaliteit van de gegevens gecontroleerd bij autodemontagebedrijven, tussenhandelaren en shredderbedrijven. Daaruit komt een consistent beeld naar voren, dat waarborgt dat de door ARN gehanteerde methodiek kwalitatief in orde is en dat de resultaten voldoen aan de eisen die het Besluit beheer autowrakken stelt.

Weeggegevens autodemontagebedrijven

De berekening van de recyclingprestatie begint met het bepalen van het gemiddelde ledig gewicht van alle voertuigen die in 2022 voor demontage zijn afgemeld in de Online Registratie AutoDemontage (ORAD). Op basis van deze gegevens is het gemiddelde gewicht van autowrakken in 2022 vastgesteld op 1.072 kg (iets hoger dan de 1.067 kg in 2021). “De afgelopen tien jaar is het gemiddelde gewicht van een autowrak met bijna 100 kg toegenomen”, stelt Martijn Boelhouwer.

Ontwikkeling ORAD-gewicht in kg

Aantal autowrakken

In 2022 zijn 143.036 autowrakken afgemeld voor demontage door bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven (2021: 178.136). Het totaal aantal in 2022 afgemelde autowrakken in Nederland bedraagt 176.887 (2021: 220.926). Daarmee stijgt het aandeel van door ARN-bedrijven gedemonteerde voertuigen licht: van 80,6% in 2021 naar 80,9% in 2022. Martijn Boelhouwer: “We hebben in Nederland afgesproken dat autowrakken binnen tien werkdagen ontdaan moeten zijn van de milieugevaarlijke afvalstoffen zoals vloeistoffen en accu’s. Daarna mogen ze nog tot maximaal drie jaar op voorraad staan bij het autodemontagebedrijf.”

Ontwikkeling ORAD ARN en niet-ARN

Shredderbedrijven

Gedemonteerde autowrakken worden uiteindelijk afgevoerd naar een shredderbedrijf. In 2022 waren dat er 141.201 (2021: 197.046). De naar de shredderbedrijven afgevoerde gedemonteerde autowrakken wogen gemiddeld 803 kg (in 2021 was dat 812 kg). Martijn Boelhouwer legt uit: “Het verschil tussen het ledig voertuiggewicht en het gewicht van een gedemonteerd autowrak is het hergebruikaandeel van het autodemontagebedrijf. Dit bestaat uit gebruikte onderdelen, de wettelijk te verwijderen afvalstoffen en overige materialen voor recycling, zoals bijvoorbeeld het motorblok of de versnellingsbak. In 2022 was dat totaal 24,9%. Dat valt hoger uit dan in 2021 – toen was het 23,7%. Dat wordt mogelijk vooral veroorzaakt door toegenomen demontage van grote metalen onderdelen voor recycling.”

Bepaling aandeel shredderbedrijven

Bij shredderbedrijven wordt via de extranet-omgeving van ARN bijgehouden hoeveel autowrakken er binnenkomen. Een deel van deze autowrakken komt er terecht via de tussenhandel. De recyclingprestatie van het shredderbedrijf wordt bepaald op basis van de shredderproeven die per bedrijf zijn gedaan. Doordat in 2022 het gemiddelde gewicht van de kale autowrakken lager lag dan in 2021, is het aandeel van de shredderbedrijven inclusief de PST-fabriek in 2022 licht afgenomen. Het aandeel daalde van 75% in 2021 naar 73,8% in 2022. Deze waarde is samengesteld uit 63,1% recycling en 10,7% energie-terugwinning of een andere nuttige toepassing.

Recyclingpercentage 2022
Bijdrage per ketenpartner

Relatie met België en Duitsland

Shredderbedrijven zijn kapitaalintensieve ondernemingen, die dun zijn gezaaid. Er gaan daarom ook autowrakken naar het buitenland. Martijn Boelhouwer: “ARN verwerkt vrijwel al het shredderafval van Nederlandse autowrakken. Wrakken die bij buitenlandse shredderbedrijven worden verwerkt, worden gerapporteerd volgens de recyclingrealisatie in het land van bestemming.” In 2022 ging ongeveer 19% (2021: 25%) van de Nederlandse wrakken de grens over naar shredderbedrijven in België en Duitsland. Voor deze autowrakken rapporteert ARN aan de hand van de recyclingberekeningen van die betreffende landen en worden recyclingverklaringen opgevraagd. Van de autowrakken die in Nederland naar een shredderbedrijf gaan, draagt de PST-fabriek in Tiel ongeveer 18% bij aan het in 2022 gerealiseerde recyclingpercentage.

Recyclingpercentage 2022
Verhouding Nederlandse afgedankte auto’s versus buitenlandse afgedankte auto’s

Meetmethodiek

Nederland berekent de recyclingprestatie onder meer op basis van een shredderproef. Dit is een van de door de Europese Unie voorgeschreven methodieken. De basis van de berekening is de Europese richtlijn 2000/53/EG, die de behandeling van autowrakken en de verantwoording daarover beschrijft. De methodologie die ARN hanteert voor de berekening van de recyclingrealisatie is nader beschreven in de Beschikking 2005/293/EG van de Europese Commissie. Nederland heeft de Europese richtlijn en de beschikkingen die daaruit voortvloeien, opgenomen in het Besluit beheer autowrakken (Bba).

Deel dit artikel:
Verder lezen

Sustainable Development Goals

Voor het vijfde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van dit artikel.

SDG_07_Colour
SDG_07_Colour
SDG_08_Colour
SDG_08_Colour
SDG_09_Colour
SDG_09_Colour
SDG_12_Colour
SDG_12_Colour
SDG_17_Colour
SDG_17_Colour