Financieel verslag 2022

Stichting Auto Recycling Holding

Bij ARN staat alles in het teken van de verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s. Als uitvoeringsorganisatie faciliteren we de autorecyclingketen: van de inname van demontageauto’s tot en met het nuttige hergebruik van onderdelen en grondstoffen.

Inhoudsopgave

Stichting Auto Recycling Holding
(gecombineerd)
TotaalTotaal
Duurzaamheidsverslag 202220222021
Gecombineerde balans per 31 december
(na resultaatbestemming in euro)
Immateriële Vaste Activa 250.313301.363
Materiële Vaste Activa 84.813110.182
Financiële Vaste Activa 54.870.81862.473.778
Totaal vaste activa55.205.94462.885.323
Vorderingen4.678.1255.573.989
Liquide Middelen 5.779.1666.533.121
Totaal vlottende activa10.457.29112.107.110
Totaal activa 65.663.23574.992.433
Eigen vermogen14.52114.521
Totaal eigen vermogen14.52114.521
Fonds recyclingbijdrage 58.645.25565.468.983
Voorzieningen3.413.8506.650.000
Langlopende schulden 9.6669.666
Kortlopende schulden 3.579.9432.849.262
Totaal schulden65.648.71474.977.912
Totaal passiva 65.663.23574.992.432
Gecombineerde winst-en-verliesrekening
(in euro)
Opbrengst recyclingbijdrage 13.287.06715.037.326
Opbrengst beleggingen-7.953.2384.402.561
Overige opbrengsten 1.059.524634.514
Totaal opbrengsten 6.393.35320.074.401
Kostprijs omzet 9.368.95513.999.145
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten1.591.0781.325.538
Lonen en salarissen 1.468.6241.441.902
Sociale lasten en pensioenlasten386.232381.003
Afschrijving op vaste activa 200.197135.517
Rentelasten en soortgelijke kosten172.688170.711
Totaal bedrijfslasten13.187.77417.453.816
Bedrijfsresultaat -6.794.4212.620.585
Belastingen over het resultaat-29.307-72.248
Resultaat na belastingen-6.823.7282.548.337

Opdracht

Onze opdracht oogt simpel, maar is in de praktijk uitdagend voor zowel ARN als de betrokken ketenpartners: zo effectief en efficiënt mogelijk een 95%-recyclingprestatie bereiken en op die manier de continuïteit van autorecycling waarborgen.

Een optimale duurzaamheidsprestatie is van drie factoren afhankelijk: economie (kosten), ecologie (CO2-footprint) en recyclingpercentage. Bij ARN sturen we doorlopend op een zo goed mogelijk evenwicht tussen deze factoren.

Eigendomsoverdracht droogleginstallaties

Op 4 juni 2020 heeft het bestuur het besluit genomen om de droogleginstallaties van ARN in eigendom over te dragen aan de autodemontagebedrijven. In de uitvoering is dit voor ARN een groot en uitdagend project, waarmee begin maart 2022 is gestart. Het project betreft het ondertekenen van een koopovereenkomst, het keuren en vervangen van tanks, een laatste onderhoudsbeurt op de installatie en toebehoren, een bodemonderzoek, projectmanagement en uiteindelijk de overdracht van 181 installaties. Per 31 december 2022 zijn er 62 installaties overgedragen aan autodemontagebedrijven. De werkzaamheden voor de overige nog over te dragen 119 installaties zijn al deels uitgevoerd in 2022. Het project zal in 2023 worden afgerond.

Rapportage

In de gecombineerde balans en winst-en-verliesrekening zijn de cijfers opgenomen van Stichting Auto Recycling Holding, Stichting Auto Recycling en ARN Auto Recycling Nederland B.V.

Op 22 december 2021 heeft er een bestuurderswijziging plaatsgevonden bij Stichting Autobatterij Recycling. Hierbij is Stichting Auto Recycling Holding uitgetreden als bestuurder en is de Nederlandse Vereniging ‘De Rijwiel- en Automobiel-Industrie’ toegetreden. Als gevolg hiervan worden de resultaten van Stichting Autobatterij Recycling in 2022 en de toelichting hierop apart weergegeven in dit Duurzaamheidsverslag. De vergelijkende cijfers van 2021 in de gecombineerde balans en winst-en-verliesrekening zijn hierop aangepast om een goed vergelijk met 2022 mogelijk te maken.

De jaarrekening van ARN Auto Recycling Nederland B.V. is opgesteld op basis van BW 2 Titel 9. De jaarrekeningen van de stichtingen zijn opgesteld op basis van eigen grondslagen. De belangrijkste verschillen met BW 2 Titel 9 zijn de vorming van het fonds recyclingbijdrage en het niet consolideren van haar groepsmaatschappijen in de jaarrekening van Stichting Auto Recycling.

Toelichting op het financieel verslag 2022

 1. Immateriële vaste activa
  De immateriële vaste activa bestaan uit aangeschafte software en worden lineair tot nihil afgeschreven in vijf jaar.
 2. Materiële vaste activa
  Materiële vaste activa bestaan onder andere uit installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen.
  ARN Auto Recycling Nederland B.V. heeft in 2022 62 droogleginstallaties in eigendom overgedragen aan autodemontagebedrijven. Het resterende aantal van 119 droogleginstallaties wordt in 2023 in eigendom overgedragen.
 3. Financiële vaste activa
  Stichting Auto Recycling heeft het beheer van de beleggingsportefeuille ondergebracht bij twee vermogensbeheerders. De gelden worden belegd in zowel obligatie- als aandelenfondsen. De vermogensbeheerders hebben een defensief/neutraal en duurzaam beleggingsbeleid meegekregen, afgeleid van het beleggingsstatuut van de stichting. Hierdoor worden de risico’s die met beleggen samenhangen zoveel mogelijk tot een minimum beperkt en wordt duurzaam beleggen gewaarborgd. De verkoop van dochteronderneming ARN Recycling B.V. in 2020 heeft geleid tot een langlopende vordering voor de periode 2024-2025.
 4. Vorderingen
  De post vorderingen bestaat voornamelijk uit debiteuren, een kortlopende vordering als gevolg van de verkoop van dochteronderneming ARN Recycling B.V. in 2020 en overige vorderingen.
 5. Liquide middelen
  De gelden van Stichting Auto Recycling Holding, Stichting Auto Recycling en ARN Auto Recycling Nederland B.V. zijn ondergebracht bij kredietwaardige bancaire instellingen.
 6. Eigen vermogen
  Het stichtingskapitaal is gestort door de bestuurders RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA. Iedere organisatie heeft een evenredig deel van het kapitaal gestort.
 7. Fonds recyclingbijdrage
  In het fonds recyclingbijdrage wordt het jaarlijkse stichtingsresultaat van Stichting Auto Recycling verwerkt met betrekking tot het Besluit beheer autowrakken (Bba). Het resultaat met betrekking tot Bba wordt zichtbaar in de staat van baten en lasten en wordt toegevoegd of onttrokken aan het fonds recyclingbijdrage. Het fonds dient voor verwachte en onverwachte toekomstige uitgaven.
 8. Voorzieningen
  Voor de overdracht van de droogleginstallaties aan de autodemontagebedrijven is in 2020 een voorziening gevormd op basis van de te verwachten bijbehorende kosten. In 2021 heeft een dotatie plaatsgevonden voor de uit te keren S&O-vergoeding aan autodemontagebedrijven. In 2022 heeft een onttrekking plaatsgevonden ten behoeve van de projectgerelateerde kosten. De werkzaamheden voor de nog over te dragen installaties zijn al deels uitgevoerd in 2022 en de kosten hiervan ten laste van de voorziening gebracht.
 9. Langlopende schulden
  De aangesloten autodemontagebedrijven hebben een waarborg gestort voor het gebruik van logoborden. Per 31 december 2022 waren er 213 (2021: 213) autodemontagebedrijven met een aansluitovereenkomst.
 10. Kortlopende schulden
  Kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren, de post materiaalverplichting autodemontagebedrijven en de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van HKS Tiel B.V. verminderd met de derde termijn van de verkoopopbrengst van de PST-fabriek.
  De post materiaalverplichting autodemontagebedrijven geeft de nog uit te keren demontagevergoeding aan de autodemontagebedrijven en de nog te verwachten kosten voor inzameling en verwerking weer. De verplichting is gekoppeld aan de openstaande materiaalsaldi per bedrijf. Openstaande materiaalsaldi worden veroorzaakt door materialen die zich nog in de voor demontage afgemelde wrakken of aanwezige emballage bevinden, of al wel zijn afgevoerd maar nog niet geclaimd.
 11. Opbrengst recyclingbijdrage
  In totaal is in 2022 voor 355.722 (2021: 374.709) nieuw geregistreerde voertuigen een recyclingbijdrage in rekening gebracht en voor 287.356 geïmporteerde voertuigen (2021: 231.827).
 12. Opbrengst beleggingen
  Stichting Auto Recycling heeft haar vermogensbeheerders een defensief/neutraal mandaat gegeven dat wordt gekenmerkt door met name te beleggen in obligaties en aandelen. De hier verantwoorde opbrengst betreft de koersresultaten, de dividendinkomsten en obligatierente.
 13. Overige opbrengsten
  Overige opbrengsten bestaan uit doorbelaste kosten zoals overeengekomen in de Service Level Agreement met Stichting Autobatterij Recycling, Stichting Scooter Recycling Nederland en Stichting Instituut voor de Duurzame Mobiliteit.
 14. Kostprijs omzet
  Door de 213 (2021: 213) aangesloten autodemontagebedrijven zijn in 2022 143.036 (2021: 178.136) wrakken gedemonteerd. Aan deze autodemontagebedrijven zijn demontagevergoedingen uitgekeerd. Daarnaast bestaat de kostprijs omzet uit kosten voor inzameling en verwerking van de ARN-materialen, -service en -onderhoud aan droogleginstallaties en de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van de PST-fabriek.
 15. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
  Deze kosten betreffen onder andere publiciteit, huisvesting, kantoor, vervoer en overige bedrijfskosten.
 16. Lonen en salarissen
  Het gemiddeld personeelsbestand bij ARN bestaat uit 18,1 fte (2021: 18,6 fte). Daarnaast heeft Stichting Auto Recycling Holding een bestuur met vier bestuurders en heeft ARN Auto Recycling Nederland B.V. een raad van commissarissen met drie leden.
 17. Sociale lasten en pensioenlasten
  Deze post bestaat naast de wettelijk verplichte sociale lasten uit de pensioenlasten. Werknemers van 21 jaar en ouder nemen vanaf hun indiensttreding deel aan een collectieve pensioenregeling.
 18. Afschrijving op vaste activa
  De afschrijvingen betreffen met name afschrijvingen op software.
 19. Rentelasten en soortgelijke kosten
  Dit betreft met name beheerskosten voor de beleggingen.
 20. Belastingen over het resultaat
  ARN Auto Recycling Nederland B.V. vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Deel dit artikel:
Verder lezen