Financieel verslag 2022

Stichting Autobatterij Recycling

Bij ARN staat alles in het teken van de verantwoorde en hoogwaardige recycling van autobatterijen. Als uitvoeringsorganisatie faciliteren we de autorecyclingketen: van de inname van autobatterijen uit demontageauto’s, de inzameling van autobatterijen tot en met het verwerken van autobatterijen voor nuttig hergebruik van grondstoffen.

Inhoudsopgave

Stichting Autobatterij RecyclingTotaalTotaal
Duurzaamheidsverslag 202220222021
Balans per 31 december
(na resultaatbestemming in euro)
Financiële Vaste Activa 23.042.99221.170.435
Totaal vaste activa23.042.99221.170.435
Vorderingen1.418.5723.591.235
Liquide Middelen 4.754.8344.850.764
Totaal vlottende activa6.173.4068.441.999
Totaal activa 29.216.39829.612.434
Fonds beheer batterijen28.849.19629.201.784
Kortlopende schulden 367.202410.650
Totaal schulden29.216.39829.612.434
Totaal passiva 29.216.39829.612.434
Winst-en-verliesrekening
(in euro)
Opbrengst beheerbijdrage batterijen3.769.2596.401.741
Opbrengst beleggingen-3.040.3801.150.808
Totaal opbrengsten 728.8797.552.549
Kostprijs omzet 1.008.547594.252
Rentelasten en soortgelijke kosten72.92055.636
Totaal bedrijfslasten1.081.467649.888
Bedrijfsresultaat -352.5886.902.661
Belastingen over het resultaat00
Resultaat na belastingen-352.5886.902.661

Opdracht

Onze opdracht oogt simpel, maar is in de praktijk uitdagend voor zowel ARN als de betrokken ketenpartners: zo effectief en efficiënt mogelijk de bij wet vastgestelde recyclingprestatie bereiken.

Een optimale duurzaamheidsprestatie is van drie factoren afhankelijk: economie (kosten), ecologie (CO2-footprint) en recyclingpercentage. Bij ARN sturen we doorlopend op een zo goed mogelijk evenwicht tussen deze factoren.

Rapportage

Op 22 december 2021 heeft er een bestuurderswijziging plaatsgevonden bij Stichting Autobatterij Recycling. Hierbij is Stichting Auto Recycling Holding uitgetreden als bestuurder en is de Nederlandse Vereniging ‘De Rijwiel- en Automobiel-Industrie’ toegetreden. Als gevolg hiervan worden de resultaten van Stichting Autobatterij Recycling in 2022 en de toelichting hierop apart weergegeven in dit Duurzaamheidsverslag.

De jaarrekening van Stichting Autobatterij Recycling is opgesteld op basis van eigen grondslagen.

Toelichting op het financieel verslag 2022

 1. Financiële vaste activa
  Stichting Autobatterij Recycling heeft het beheer van de beleggingsportefeuille ondergebracht bij twee vermogensbeheerders. De gelden worden belegd in zowel obligatie- als aandelenfondsen. De vermogensbeheerders hebben een defensief/neutraal en duurzaam beleggingsbeleid meegekregen, afgeleid van het beleggingsstatuut van de stichting. Hierdoor worden de risico’s die met beleggen samenhangen zoveel mogelijk tot een minimum beperkt en wordt duurzaam beleggen gewaarborgd.
 2. Vorderingen
  De post vorderingen bestaat voornamelijk uit nog te factureren beheerbijdragen batterijen.
 3. Liquide middelen
  De gelden van Stichting Autobatterij Recycling zijn ondergebracht bij kredietwaardige bancaire instellingen.
 4. Fonds beheer batterijen
  In het fonds beheer batterijen wordt het jaarlijkse stichtingsresultaat van Stichting Autobatterij Recycling verwerkt met betrekking tot het Besluit beheer batterijen (Bbb). Het resultaat met betrekking tot Bbb wordt zichtbaar in de winst-en-verliesrekening en wordt toegevoegd of onttrokken aan het fonds beheer batterijen. Het fonds dient voor verwachte en onverwachte toekomstige uitgaven.
 5. Kortlopende schulden
  Kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van ARN en de nog te betalen beheer-fee voor de beleggingsportefeuille.
 6. Opbrengst beheerbijdrage batterijen
  De beheerbijdrage ligt voor Li-ion-accu’s tussen de € 3 en € 65 inclusief btw en is afhankelijk van het gewicht van een accu. De beheerbijdrage voor lood-(start)accu’s bedraagt € 0,05 exclusief btw. Over 2022 zijn voor 154.136 (2021: 123.232) batterijen voor elektrische auto’s en voor 1.183.905 (2021: 1.180.401) lood-(start)accu’s beheerbijdragen in rekening gebracht.
 7. Opbrengst beleggingen
  Stichting Autobatterij Recycling heeft haar vermogensbeheerders een defensief/neutraal mandaat gegeven dat wordt gekenmerkt door met name te beleggen in obligaties en aandelen. De hier verantwoorde opbrengst betreft de koersresultaten, de dividendinkomsten en obligatierente.
 8. Kostprijs omzet
  De kostprijs omzet bestaat uit kosten voor inzameling en verwerking van 495 Li-ion-batterijen (2021: 546) en 3.940 modules (2021: 758). Daarnaast bestaat de kostprijs omzet uit de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van ARN.
 9. Rentelasten en soortgelijke kosten
  Dit betreft met name de beheerskosten voor de beleggingen.
 10. Belastingen over het resultaat
  Stichting Autobatterij Recycling is niet vennootschapsbelastingplichtig.
Deel dit artikel:
Verder lezen