2022 Financial Report, Stichting Autobatterij Recycling

Balance sheet and consolidated profit and loss account

At ARN, it’s all about the responsible and high-value recycling of car batteries. As an implementing organisation, we facilitate the complete car-recycling chain: from the removal of car batteries from end-of-life vehicles and the collection of car batteries to the processing of car batteries for the gainful reuse of the parts and raw materials recovered from them.

Table of Contents

Stichting Autobatterij RecyclingTotalTotal
2022 Sustainability Report20222021
Consolidated balance sheet as of 31 December
(after profit appropriation in €)
Financial fixed assets 23.042.99221.170.435
Total fixed assets 23.042.99221.170.435
Receivables1.418.5723.591.235
Liquid assets 4.754.8344.850.764
Total floating assets 6.173.4068.441.999
Total assets 29.216.398 29.612.434
Fund management batteries28.849.19629.201.784
Short-term debts 367.202410.650
Total debts 29.216.398 29.612.434
Total liabilities 29.216.398 29.612.434
Consolidated profit and loss account
(in €)
Income from recycling fees3.769.2596.401.741
Income from investments-3.040.3801.150.808
Total incomes 728.879 7.552.549
Turnover costs 1.008.547594.252
Costs of outsourced work and other external costs72.92055.636
Total operating costs 1.081.467 649.888
Operating result -352.588 6.902.661
Taxation on the result00
Result after taxation -352.588 6.902.661

Mission

Our mission might seem straightforward, but in practice it is challenging for both ARN and the relevant chain partners: i.e. realising the legally mandated recycling performance as effectively and efficiently as possible.

Optimum performance in the area of sustainability depends on three factors: economy (costs), ecology (CO2-footprint) and the recycling percentage. At ARN, we continuously aim for the best-possible balance between these three factors.

Report

On 22 December, 2021 there was a management change at Stichting Autobatterij Recycling, whereby Stichting Auto Recycling Holding stepped down and Nederlandse Vereniging “De Rijwiel- en Automobiel-Industrie” (the Netherlands association “two-wheeler and automobile industry”) acceded. The 2022 results of Stichting Autobatterij Recycling and the associated explanation are therefore presented separately in this Sustainability Report.

The annual statement of Stichting Autobatterij Recycling is based on its own principles.

Toelichting op het financieel verslag 2022

 1. Financiële vaste activa
  Stichting Autobatterij Recycling heeft het beheer van de beleggingsportefeuille ondergebracht bij twee vermogensbeheerders. De gelden worden belegd in zowel obligatie- als aandelenfondsen. De vermogensbeheerders hebben een defensief/neutraal en duurzaam beleggingsbeleid meegekregen, afgeleid van het beleggingsstatuut van de stichting. Hierdoor worden de risico’s die met beleggen samenhangen zoveel mogelijk tot een minimum beperkt en wordt duurzaam beleggen gewaarborgd.
 2. Vorderingen
  De post vorderingen bestaat voornamelijk uit nog te factureren beheerbijdragen batterijen.
 3. Liquide middelen
  De gelden van Stichting Autobatterij Recycling zijn ondergebracht bij kredietwaardige bancaire instellingen.
 4. Fonds beheer batterijen
  In het fonds beheer batterijen wordt het jaarlijkse stichtingsresultaat van Stichting Autobatterij Recycling verwerkt met betrekking tot het Besluit beheer batterijen (Bbb). Het resultaat met betrekking tot Bbb wordt zichtbaar in de winst-en-verliesrekening en wordt toegevoegd of onttrokken aan het fonds beheer batterijen. Het fonds dient voor verwachte en onverwachte toekomstige uitgaven.
 5. Kortlopende schulden
  Kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van ARN en de nog te betalen beheer-fee voor de beleggingsportefeuille.
 6. Opbrengst beheerbijdrage batterijen
  De beheerbijdrage ligt voor Li-ion-accu’s tussen de € 3 en € 65 inclusief btw en is afhankelijk van het gewicht van een accu. De beheerbijdrage voor lood-(start)accu’s bedraagt € 0,05 exclusief btw. Over 2022 zijn voor 154.136 (2021: 123.232) batterijen voor elektrische auto’s en voor 1.183.905 (2021: 1.180.401) lood-(start)accu’s beheerbijdragen in rekening gebracht.
 7. Opbrengst beleggingen
  Stichting Autobatterij Recycling heeft haar vermogensbeheerders een defensief/neutraal mandaat gegeven dat wordt gekenmerkt door met name te beleggen in obligaties en aandelen. De hier verantwoorde opbrengst betreft de koersresultaten, de dividendinkomsten en obligatierente.
 8. Kostprijs omzet
  De kostprijs omzet bestaat uit kosten voor inzameling en verwerking van 495 Li-ion-batterijen (2021: 546) en 3.940 modules (2021: 758). Daarnaast bestaat de kostprijs omzet uit de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van ARN.
 9. Rentelasten en soortgelijke kosten
  Dit betreft met name de beheerskosten voor de beleggingen.
 10. Belastingen over het resultaat
  Stichting Autobatterij Recycling is niet vennootschapsbelastingplichtig.
Share this article
Read more